Gedragscode DLC

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders van Dutch Lions Cheerleading


Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Je
hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar
iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande
gedragsregels toe.


Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.


Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in doping- controleprocedures of –onderzoeken.


Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.


Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet.
Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoudt je van elke vorm van
(macht) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte
opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met
minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.


Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.


Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoudt je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen
en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele
gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd
of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.


Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in
diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoudt je van grievende en/ of beledigende
opmerkingen.


Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.


Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode
naleeft.


Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door
te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige
Sport Nederland.


Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het
plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.


Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.